<?php
    
echo '<a href="leo_ping.phps">K√§llkod</a><br/>' "\n";
    
flush();
    for(
$i 0$i 20; )
    {
        echo ++
$i ", ";
        
flush();
        
sleep(1);
    }
?>